فروش و خرید زدکش (ZEC)

75.7 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
75.7 $ 75.7 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 455,428,408$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 151
ارز در دسترس 16,328,269
مقدار کل 16,328,269