فروش و خرید زدکش (ZEC)

75.7 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
75.7 $ 75.7 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 440,102,941$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 74
ارز در دسترس 16,328,269
مقدار کل 16,328,269