0.00378 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.00378 $ 0.00378 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 99,509,278$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 430
ارز در دسترس 16,521,951,236
مقدار کل 16,521,951,236