0.0515 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.0515 $ 0.0515 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 351,253,364$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 191
ارز در دسترس 8,999,999,999
مقدار کل 8,999,999,999