فروش و خرید وینک (WIN)

0.0001437 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.0001437 $ 0.0001437 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 88,543,589$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 408
ارز در دسترس 993,701,859,243
مقدار کل 993,701,859,243