0.1165 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.1165 $ 0.1165 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 209,943,308$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 168
ارز در دسترس 3,380,434,454
مقدار کل 4,089,230,258