0.1165 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.1165 $ 0.1165 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 221,616,294$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 253
ارز در دسترس 3,433,016,629
مقدار کل 4,164,038,813