فروش و خرید وایته (VITE)

0.0331 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.0331 $ 0.0331 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 14,421,699$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 766
ارز در دسترس 1,035,832,972
مقدار کل 1,077,732,356