فروش و خرید ترایب (TRIBE)

0.159 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.159 $ 0.159 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 275,395,423$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 269
ارز در دسترس 537,580,445
مقدار کل 1,000,000,000