Tensor

TNSR
0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 77,800,978$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 441
ارز در دسترس 125,000,000
مقدار کل 1,000,000,000