فروش و خرید سوایپ (SXP)

0.468 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.468 $ 0.468 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 201,451,223$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 169
ارز در دسترس 585,950,601
مقدار کل 585,950,588