فروش و خرید سوایپ (SXP)

0.468 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.468 $ 0.468 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 210,150,87$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 286
ارز در دسترس 604,660,927
مقدار کل 604,660,927