0.00653 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.00653 $ 0.00653 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 58,217,636$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 425
ارز در دسترس 9,736,049,472
مقدار کل 19,900,730,000