0.00653 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.00653 $ 0.00653 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 127,044,062$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 392
ارز در دسترس 9,951,640,722
مقدار کل 19,900,730,000