Sui

SUI
0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 2,137,460,674$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 44
ارز در دسترس 2,426,143,881
مقدار کل 10,000,000,000