0.0477 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.0477 $ 0.0477 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 23,558,722$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 653
ارز در دسترس 477,838,740
مقدار کل 1,000,000,000