فروش و خرید کوییک سواپ (QUICK)

89 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
89 $ 89 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 39,688,434$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 665
ارز در دسترس 699,000,000
مقدار کل 880,520,718