فروش و خرید پلی مث (POLY)

0.2294 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.2294 $ 0.2294 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 144,879,399$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 339
ارز در دسترس 924,998,413
مقدار کل 1,000,000,000