فروش و خرید Osmosis (OSMO)

0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 603,781,478$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 116
ارز در دسترس 655,465,451
مقدار کل 998,189,281