فروش و خرید Optimism (OP)

1.91 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
1.91 $ 1.91 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 1,478,497,481$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 41
ارز در دسترس 880,917,403
مقدار کل 4,294,967,296