فروش و خرید Optimism (OP)

1.91 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
1.91 $ 1.91 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 2,236,232,976$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 45
ارز در دسترس 1,006,141,600
مقدار کل 4,294,967,296