فروش و خرید منترا داو (OM)

0.0555 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.0555 $ 0.0555 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 529,364,919$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 130
ارز در دسترس 793,991,274
مقدار کل 888,888,888