11 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
11 $ 11 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 785,478,17$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 64
ارز در دسترس 70,538,831
مقدار کل 100,000,000