11 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
11 $ 11 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 1,086,948,954$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 80
ارز در دسترس 70,538,831
مقدار کل 100,000,000