فروش و خرید میتریل (MITH)

0.02799 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.02799 $ 0.02799 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 741,04$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 1934
ارز در دسترس 1,000,000,000
مقدار کل 1,000,000,000