2.1199 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
2.1199 $ 2.1199 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 331,090,564$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 161
ارز در دسترس 776,317,367
مقدار کل 1,186,707,049