فروش و خرید لیدو دائو (LDO)

2.533 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
2.533 $ 2.533 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 1,794,967,644$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 52
ارز در دسترس 891,732,008
مقدار کل 1,000,000,000