154.53 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
154.53 $ 154.53 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 31,917,384$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 775
ارز در دسترس 425,178
مقدار کل 425,178