فروش و خرید کلایتن (KLAY)

0.29 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.29 $ 0.29 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 597,177,294$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 109
ارز در دسترس 3,696,367,770
مقدار کل 5,965,848,297