فروش و خرید آیدکس (IDEX)

0.09542 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.09542 $ 0.09542 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 39,403,967$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 520
ارز در دسترس 673,858,614
مقدار کل 1,000,000,000