فروش و خرید گراف (GRT)

0.1282 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.1282 $ 0.1282 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 3,323,047,18$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 35
ارز در دسترس 9,509,005,908
مقدار کل 10,798,206,131