0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 275,681,85$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 230
ارز در دسترس 9,456,916
مقدار کل 9,456,916