0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 276,049,879$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 189
ارز در دسترس 9,544,201
مقدار کل 9,544,201