فروش و خرید گولم (GLM)

Golem

GLM
0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 524,777,508$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 132
ارز در دسترس 1,000,000,000
مقدار کل 1,000,000,000