فروش و خرید فرونتیر (FRONT)

0.2815 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.2815 $ 0.2815 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 65,592,855$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 526
ارز در دسترس 90,000,000
مقدار کل 100,000,000