فروش و خرید فایل کوین (FIL)

7.98 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
7.98 $ 7.98 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 3,282,086,316$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 32
ارز در دسترس 539,095,790
مقدار کل 1,960,589,628