0.1011 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.1011 $ 0.1011 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 193,960,185$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 139
ارز در دسترس 819,725,018
مقدار کل 1,152,997,575