فروش و خرید آالف (ELF)

0.1759 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.1759 $ 0.1759 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 380,292,431$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 186
ارز در دسترس 727,275,775
مقدار کل 1,000,000,000