0.474 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.474 $ 0.474 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 45,032,186$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 612
ارز در دسترس 110,617,604
مقدار کل 168,817,248