0.474 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.474 $ 0.474 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 33,764,102$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 495
ارز در دسترس 94,287,049
مقدار کل 168,817,248