فروش و خرید دکسه (DEXE)

4.073 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
4.073 $ 4.073 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 132,972,004$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 259
ارز در دسترس 36,500,047
مقدار کل 96,504,599