54 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
54 $ 54 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 339,618,159$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 179
ارز در دسترس 11,751,374
مقدار کل 11,751,374