فروش و خرید کارتسی (CTSI)

0.1804 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.1804 $ 0.1804 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 203,175,939$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 307
ارز در دسترس 812,332,974
مقدار کل 1,000,000,000