1.425 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
1.425 $ 1.425 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 512,177,709$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 126
ارز در دسترس 1,184,523,977
مقدار کل 2,103,512,584