1.425 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
1.425 $ 1.425 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 517,421,044$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 88
ارز در دسترس 926,270,369
مقدار کل 2,044,149,814