فروش و خرید کوتی (COTI)

0.1198 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.1198 $ 0.1198 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 147,152,27$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 279
ارز در دسترس 1,572,639,906
مقدار کل 2,000,000,000