فروش و خرید ترن چس (CHESS)

0.413 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.413 $ 0.413 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 27,171,238$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 613
ارز در دسترس 139,322,219
مقدار کل 300,000,000