فروش و خرید ترن چس (CHESS)

0.413 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.413 $ 0.413 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 29,169,745$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 776
ارز در دسترس 158,635,618
مقدار کل 300,000,000