فروش و خرید بی سواپ (BSW)

0.3739 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.3739 $ 0.3739 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 35,116,595$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 701
ارز در دسترس 424,330,186
مقدار کل 621,276,886