فروش و خرید بی سواپ (BSW)

0.3739 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.3739 $ 0.3739 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 47,659,775$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 517
ارز در دسترس 498,044,011
مقدار کل 576,161,294