فروش و خرید بی سواپ (BSW)

0.3739 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.3739 $ 0.3739 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 31,456,502$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 682
ارز در دسترس 488,369,236
مقدار کل 635,393,434