0.201 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.201 $ 0.201 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 395,845,401$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 111
ارز در دسترس 41,942,621,467
مقدار کل 62,955,102,600