0.201 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0.201 $ 0.201 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 1,385,440,021$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 68
ارز در دسترس 49,466,004,168
مقدار کل 62,434,008,330