1.859 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
1.859 $ 1.859 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 247,402,462$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 276
ارز در دسترس 142,484,351
مقدار کل 146,884,351