1.859 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
1.859 $ 1.859 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 192,607,139$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 173
ارز در دسترس 136,434,123
مقدار کل 140,834,123