11.38 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
11.38 $ 11.38 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 3,458,684,307$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 22
ارز در دسترس 377,091,247
مقدار کل 377,091,247