11.38 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
11.38 $ 11.38 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 3,304,538,526$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 32
ارز در دسترس 390,930,671
مقدار کل 390,930,671