0 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
0 $ 0 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 3,166,196,031$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 27
ارز در دسترس 452,114,973
مقدار کل 1,102,685,618