105 $
---%
کمترین مقدار بیشترین مقدار
105 $ 105 $
قیمت خرید (تومان) ---
قیمت فروش (تومان) ---
معاملات روزانه ---
حجم بازار 1,412,090,919$
تغییرات روزانه ---
رتبه در بازار 42
ارز در دسترس 14,645,032
مقدار کل 16,000,000